Sunday, June 05, 2016

دانشمندان و خردمندان

.در طول زندگی‌ آموخته‌ام که به پیش تو طأئفه خاموشی گزینم، دانشمندان و خردمندان
که دانشمندان را گوشی شنوا نیافتم و خردمندان را آنچنان حکمتی در عمل یافتم که خاموشی فرصتی بود که بیشتر بشنوم  و بهره گیرم از گفتارشان
.
.حال آنکه فاصله میان آندو، تجربه ایی‌ بود که خردمندان از آن بهره داشتند
 

No comments: